FIRMWARE

3DGence MMS

Firmware v1.0.12 MMS - update 15.06.2023

3DGence INDUSTRY F421

Firmware 2.1.60 3DGence INDUSTRY F42x - update 14.02.2024

3DGence INDUSTRY F350

Firmware 2.1.60 3DGence INDUSTRY F350 - update 14.02.2024

3DGence ELEMENT MP260

Firmware 1.0.4 3DGence ELEMENT MP260 - update 14.03.2023

3DGence INDUSTRY F340

3DGence INDUSTRY F340 v2 firmware 4.0 - update 20.10.2021

3DGence INDUSTRY F340 firmware 3.3.13 - update 2.07.2021